مشتری ما از فیلیپین دیدن کارخانه ما

- Sep 25, 2015-

مشتری ما از فیلیپین به کارخانه ما در تاریخ 20 سپتامبر 2015 مراجعه می کند. آنها از کارخانه ما برای بازرسی کارخانه از محصولات خود بازدید می کنند و ما شرکت ما را معرفی کردیم و با آنها آزمایش محصول را انجام دادیم. ما همچنین اطلاعات مفصلی از ما را به آنها ارائه می دهیم


تصویر یک: کارخانه بازدید مشتری


تصویر دو: آزمایش اندازه لوله


تصویر سه: بخش خارجی ما با مشتری

یک جفت:مشتری از ویتنام بازدید کارخانه ما بعدی:گروه های مخفی در هنگ کنگ توسط گروه ALIBABA