مشتری ما از فیلیپین بازدید ما کارخانه

مشتری ما از فیلیپین بازدید ما کارخانه در بیستم سپتامبر سال 2015. آنها بازدید ما کارخانه کارخانه بازرسی محصولات خود را، و ما را در معرفی شرکت و انجام تست محصول با آنها با هم.  و ما نیز آنها را دقیق اطلاعات از ما


یکی تصویر: مشتری بازدید از کارخانه


دو تصویر: اندازه لوله آزمایش


عکس سه: بخش خارجی ما با مشتری