مشتری ما از فیلیپین دیدن کارخانه ما

مشتری ما از فیلیپین به کارخانه ما در تاریخ 20 سپتامبر 2015 مراجعه می کند. آنها از کارخانه ما برای بازرسی کارخانه از محصولات خود بازدید می کنند و ما شرکت ما را معرفی کردیم و با آنها آزمایش محصول را انجام دادیم. ما همچنین اطلاعات مفصلی از ما را به آنها ارائه می دهیم


تصویر یک: کارخانه بازدید مشتری


تصویر دو: آزمایش اندازه لوله


تصویر سه: بخش خارجی ما با مشتری