مشتری از ویتنام بازدید کارخانه ما

مشتری از ویتنام از کارخانه ما برای لوله های بدون درز در تاریخ 3 نوامبر 2015 بازدید می کند. ما در مورد دفتر فروش ما در چین نشان می دهیم، و همچنین درباره جزئیات دقیق محصولات در مورد عمیق صحبت می کنیم.