مشتری از ویتنام بازدید ما کارخانه

مشتری از ویتنام بازدید ما کارخانه لوله بدون درز در سوم نوامبر سال 2015. ما او را اطراف در مورد دفتر فروش ما در چین نشان می دهد و همچنین درباره جزئیات مربوط به محصولات در عمیق بحث می کنیم.